Política de Privacitat

Titular: OPTIMITZEM ESPAIS S.L.
NIF: B86279130
Domicili social: Carrer Gran Bretanya, 37, 08700 Igualada (Barcelona)
Correu electrònic: optimitzemespais@optimitzemespais.com

1 DECLARACIÓ DE PRIVACITAT.

OPTIMITZEM ESPAIS S.L. és conscient de la importància que per a vostè suposa l’ús que fem de la seva informació personal i la manera en què la compartim. Aquesta Política de privacitat té per objecte ajudar-lo a entendre quines dades recopilem, que finalitat els tractem i els nostres esforços per protegir-los. Apreciem la confiança que diposita en nosaltres perquè els tractem amb les garanties adequades i de conformitat a la normativa vigent. Les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en l’URL https://optimitzemespais.com/ (d’ara endavant, el «Lloc web») seran tractats com es descriu detalladament a continuació.

2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.

3 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ OPTIMITZEM ESPAIS S.L.?

OPTIMITZEM ESPAIS S.L. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:
• Dades identificatives: Nom, cognoms i NIF.
• Dades de contacte: Adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
• Dades d’ocupació: Professió, llocs de treball i historial acadèmic.
• Dades econòmiques: Dades bancàries i de targetes de crèdit.
• Dades de navegació: Localització, adreça IP i adreça MAC.
• Altres dades: Dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el lloc web o en els documents adjunts.
Totes les dades anteriorment indicats li són requerits per a dur a terme l’estudi i/o gestió de l’expedient que li uneix al despatx ALHOS GROUP, o en el seu cas, per a fer l’estudi previ de cost i viabilitat.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a OPTIMITZEM ESPAIS S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, OPTIMITZEM ESPAIS S.L. podrà dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

4 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ OPTIMITZEM ESPAIS S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc web seran tractats per OPTIMITZEM ESPAIS S.L. conforme a les següents finalitats:
• Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de OPTIMITZEM ESPAIS S.L.
• Gestionar l’alta com a client o interessat en OPTIMITZEM ESPAIS S.L., en cas que la sol·liciti a través del formulari habilitat a aquest efecte.
• Gestionar el seu expedient.
• Enviar als interessats, adherits i obligats legalment les comunicacions relacionades amb el seu expedient, sempre que la llei així ho requereixi.
• Gestionar l’enviament de comunicacions de caràcter informatiu, promocional i/o publicitari a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, relacionades amb activitats i esdeveniments organitzats per OPTIMITZEM ESPAIS S.L., tret que l’usuari sol·liciti la seva baixa a OPTIMITZEM ESPAIS S.L., oposant-se o revocant el seu consentiment.

Les dades de l’Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s’oposi o arrebossat el seu consentiment. En tot cas, aquests seran emmagatzemats durant la vigència legal establerta.

5 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La major part de la informació que recopila OPTIMITZEM ESPAIS S.L.. sobre vostè està basada en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar qualsevol d’ells, de manera conjunta o individual, no afectant els altres.
Per a revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb OPTIMITZEM ESPAIS S.L. a través al domicili de OPTIMITZEM ESPAIS S.L. indicant en l’assumpte «Protecció de Dades» o a través de l’adreça de correu: optimitzemespais@optimitzemespais.com.

6 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicats a:
• Les administracions públiques, en els casos previstos per la llei.
• Els bancs i entitats financeres per al cobrament de les quotes o taxes.

7 RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:
• Garanteix que les dades que facilita a OPTIMITZEM ESPAIS S.L. són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
• Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a OPTIMITZEM ESPAIS S.L. per als fins assenyalats.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a OPTIMITZEM ESPAIS S.L. o a tercers.

8 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals OPTIMITZEM ESPAIS S.L. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de OPTIMITZEM ESPAIS S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu: optimitzemespais@optimitzemespais.com

9 EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot contactar amb el DPO mitjançant escrit dirigit al domicili de OPTIMITZEM ESPAIS S.L.. a l’atenció del «Delegat de Protecció de Dades» o a través de l’adreça de correu: optimitzemespais@optimitzemespais.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:
• Revocar els constentimientos atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si en OPTIMITZEM ESPAIS S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com la limitació del tractament, en els supòsits previstos en la normativa de protecció de dades.
Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça Carrer Jorge Juan, número 6, (28001-Madrid).

10 MESURES DE SEGURETAT.

OPTIMITZEM ESPAIS S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Copyright © OPTIMITZEM ESPAIS S.L. Tots els drets reservats.